مراحل صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا


صدور
مجوز تاسیس و پروانه فعالیتشرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا

تعریف فعالیت

منظور از حمل و نقل بین المللی کالا جابجایی و حمل کالا از نقطه هایی در داخل یک کشور به نقاط در داخل کشور

دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد .شرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا نیز شخصیتهای حقوقی

هستند که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا شامل فعالیتهای فورواردری، کریری و یا تواما"

تشکیل می شوند .بر اساس آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا، انجام هر گونه عملیات

حمل ونقل بین المللی کالا بوسیله بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مستلزم اخذ مجوز تاسیس شرکت و پروانه

فعالیت مطابق مفاد آیین نامه مذکور بوده و اشتغال به فعالیت در این زمینه بدون اخذ مجوز ممنوع بوده و از فعالیت

شرکتها و موسسات فاقد مجوز و پروانه فعالیت توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با همکاری مراجع

قضائی و انتظامی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
خلاصه مراحل

اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان با عنایت به آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل ونقل بین

المللی کالا تقاضاهای رسیده جهت تاسیس شرکت را بررسی ، و متقاضی را جهت شرکت در آزمون به دفتر ذیربط

سازمان مرکزی در تهران معرفی می نماید - 2 .در صورت قبولی متقاضی ، در آزمون ، اداره کل حمل و نقل و پایانه

های استان با بازدید از تجهیزات و امکانات محل کار و بررسی مدارک ارائه شده ابتدا پرونده را جهت تائید نهایی به

دفتر ترانزیت و پایان ههای مرزی ارسال و پس از عودت آن به استان و صدور مجوز تاسیس شرکت متعاقباً مجوز

فعالیت موقت شش ماهه و پس از دریافت مدارک مورد نیاز پروانه فعالیت با اعتبار سه ساله صادر م یکند .

قدم 1 : تقاضای کتبی تاسیس شرکت و معرفی مدیر عامل شرکت

عامل : هیئت موسس شرکت در شرف تاسیس

شرح:

تقاضای تاسیس شرکت می بایست مستقیماً به واحد ذیربط اداره کل حم لونقل استان (اداره ترانزیت و پایانه های

مرزی) ارسال گردد.

قدم 2 : بررسی تقاضاهای رسیده و تشکیل پرونده

عامل : اداره کل حم لونقل استان

شرح:

تقاضاهای رسیده با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت تعداد

شرکتهای موجود به تقاض اهای واصله رسیدگی و درمورد قبول یا رد درخواست تاسیس شرکتهای جدید اقدام

میگردد.

قدم 3 :  تطبیق شرایط مدیرعامل شرکت با آئین نامه مربوطه و در صورت واجد شرایط بودن، معرفی وی به دفتر

ذیربط سازمان مرکزی در تهران جهت شرکت در آزمون تخصصی حمل ونقل

عامل : اداره کل حم لونقل استان

شرح:

بر اساس آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا اشخاص می توانند در آزمون تخصصی

شرکت نمایند که دارای شرایط ذیل باشند :الف _ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ب- متدین به یکی از ادیان

رسمی کشور ج- عدم سوءپیشینه موثر کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی م یگردد .د- عدم اعتیاد به

مواد مخدر ه - انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم از آن و- داشتن حداقل 25 سال سن ز- داشتن حداقل دیپلم

کامل متوسطه ح- داشتن سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل ونقل بین المللی بشرح ذیل :دیپلم 8 سال- فوق دیپلم

6 سال - لیسانس 4 سال- فوق لیسانس 3 سال- دکترا 2 سال سابقه کار مفید به یکی از شیو ههای ذیل احراز

می گردد :الف - تاییدیه وزارتخانه یا سازمانیکه متقاضی دارای سوابق مفید در حمل ونقل بوده است، با ارائه اسنادی

از قبیل بازخریدی یا بازنشستگی یا مستعفی شدن .ب- روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی در هئیت

مدیره شرکت یا شرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا و یا اشتغال به سمت مدیریت عامل ج - تاییدیه سازمان تامین

اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت یا شرکت های حمل ونقل بین المللی به لحاظ اشتغال در امر حم لونقل

بین المللی کالا حق بیمه پرداخت نموده. اشتغال عملی اینگونه متقاضیان در زمینه کار مفید اجرائی حمل ونقل

بین المللی باید مورد تایید انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط قرار گیرد.

قدم 4 : در صورت قبولی مدیر عامل شرکت در آزمون، ارائه مدارک لازم جهت صدور مجوز ثبت شرکت به

اداره کل حمل ونقل استان مربوطه

عامل : مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس

شرح:

اشخاصی که در آزمون تاسیس پذیرفته می شوند موظفند ظرف مدت حداکثر سه ماه از اعلام نتایج قبولی در

آزمون، نسبت به ارائه پیش نویس اساسنامه، شرکت نامه و فهرست اسامی هیات موسس شرکت در شرف

تاسیس و همچنین سند رسمی مالکیت یا اجاره دفتر کار به نام خود یا یکی از اعضای هیات موسس اقدام

نمایند .

قدم 5 : بررسی مدارک، بازدید از تجهیزات و امکانات محل کار

عامل : اداره کل حم لونقل استان

شرح:

بررسی و تطبیق مدارک مورد نیاز (قدم 4) و بازدید از تجهیزات و امکانات محل کار که می بایست کاربری

اداری یا تجاری داشته باشد و مورد تایید سازمان برای اشتغال به امور حمل ونقل بین المللی باشد.

قدم 6 : رسال پرونده متقاضی به دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی جهت تائید و عودت به استان به منظور

صدور مجوز

عامل : اداره کل حم لونقل استان

شرح:

قدم 7 : تاسیس شرکت و ارائه مدارک لازم به اداره کل حم لونقل استان

عامل : هیئت موسس شرکت در شرف تاسیس

شرح:

هیات موسس موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ گرفتن مجوز ثبت نسبت به تاسیس شرکت

اقدام و یک نسخه کامل مدارک ثبتی و آگهی تاسیس را که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد به اداره کل

استان ارائه و تحویل دهد .

قدم 8 : صدور مجوز فعالیت موقت شش ماهه

عامل : اداره کل حم لونقل استان

شرح:

سازمان پس از رویت و ملاحظه مدارک مندرج در قدم 6، مجوز فعالیت موقت شش ماهه صادر خواهد

نمود.صدور مجوز فعالیت فوق الذکر به منظور انجام امور گمرکی (اخذ پروانه خروج موقت وسائط نقلیه و غیره) و

سپردن تضمینات لازم به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی جمهوری

اسلامی ایران (حسب مورد) و اخذ گذرنامه جهت رانندگان و امثالهم خواهد بود و شرکت مذکور به صرف

داشتن مجوز موقت مجاز به فعالیت در زمینه حمل ونقل بین المللی کالا نخواهد بود .

قدم 9 : صدور پروانه فعالیت با اعتبار س هساله پس از دریافت مدارک مورد نیاز

عامل : اداره کل حم لونقل استان

شرح:

اداره کل حمل ونقل استان پس از ملاحظه مدارک مورد نیاز و اخذ تائیدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مبنی بر سپردن تضمینات لازم مربوط به کارنه تیر برای حداقل ده دستگاه کامیون نسبت به صدور پروانه

فعالیت اقدام می نماید. مدت اعتبار پروانه فعالیت سه سال می باشد.جهت تمدید پروانه علاوه بر شرایطی که قبلاً

ذکر شد شرایط ذیل نیز باید احراز گردد:الف- مدیرعامل شرکت بایستی در دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا

همایشهای آموزشی که توسط سازمان برگزار م یشود شرکت کرده باشد.ب- عدم اعلام تخلف قاچاق بر اساس

رای مراجع قضائی.ج- نظریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن صنفی مربوطه پیرامون عملکرد

شرکت تائید وزارت تعاون در خصوص شرکتهای  تعاونی

برای اطلاعات به  جدید ساختمان حرفه ی ترابری بین المللی و داخلی به اخبار رجوع کنید .با مراجعه به بخش مقالات از   اطلاعات اتوبار ها ، کنوانسیون ها ، پست هوایی  و ... باخبر شوید

The purpose of international freight transportation of goods and the carriage of goods from points within a country to  points within the country
It is no longer in accordance with the laws and regulations governing it. International shipping companies are also legal  persons
For the purpose of operating an international freight forwarding operation including Forwarding, Carrier or Together "
In accordance with the regulations of the establishment and activity of international freight shipping companies, carry out any operations
International shipping of goods by the public, cooperative and private sector requires the licensing of the establishment of a company and a license
The activity is in accordance with the provisions of the said regulation and the employment of the activity in this area is prohibited without obtaining a license and from activity
Companies and institutions without licensing and licenses issued by the Ministry of Transport and Transportation of the country in cooperation with the authorities
Judiciary and law enforcement will be prevented. .

******************دانلود فایل pdf رسمی ارائه شده توسط سازمان راهداری از اینجا