صدور حواله بارنامه زمینی توسط سازمان راهداری


دانلود فایل PDF به صورت یکجا : صدور حواله بارنامه توسط سازمان.pdf


 
صدور حواله بارنامه توسط سازمان
تعریف فعالیت :
مطابق ماده 2 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (
68 ) ، بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن /2/ مصوب 31
توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان
2500 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار انجمن صنفی شرکتها و موسسات مجاز حمل و نقل جاده
ای داخلی کالا جهت جابجایی محمولات بین شهری کشور قرار خواهد گرفت.
خلاصه مراحل
1- مراجعه متقاضی و ارائه مدارک لازم

2- بررسی مدارک و اعلام موارد ناقص

3 - محاسبه 3% سهم سازمان و سایر
حقوق مربوطه و اعلام آن به متقاضی

4- پس از پرداخت حقوق مربوطه , صدور حواله بارنامه

5- مراجعه به بانک و

دریافت بارنامه
قدم 1 : مراجعه متقاضی به سازمان حمل ونقل و پایانه های استان مربوطه
عامل : متقاضی (شرکت یا موسسه حمل و نقل)
شرح:
مراجعه مدیر عامل یا نماینده معرفی شده شرکت یا موسسه به سازمان جهت دریافت حواله بارنامه .
قدم 2 : ارائه درخواست به انضمام مدارک مورد نیاز
عامل : متقاضی (شرکت یا موسسه حمل و نقل)
شرح:
متقاضی جهت اخذ حو اله بارنا مه م یبایست مدارک ذیل را ارایه نماید .فرم درخواست تکمیل شده، لاشه بارنام ههای
قبلی (بارنامه های مصرف شده)، دیسکت حاوی اطلاعات بارنامه های صادر شده و مفاصا حساب دارایی که سالانه ارایه
میگردد .
قدم 3 : بررسی درخواست و مدارک مورد نیاز
عامل : سازمان حمل و نقل استان
شرح:
مدارکی که توسط متقاضی ارایه شده بررسی می شود که اولاً بارنامه بصورت دستی صادر نشده باشد، ثانیاً اطلاعات
دیسکت با بارنامه های مصرفی مطابقت داشته باشد.
قدم 4 : اعلام نواقص و اشکالات مدارک
عامل : سازمان حمل و نقل استان
شرح:
اشکالاتی از قبیل خراب بودن دیسکت، تکراری بودن دیسکت و یا کمتر بودن میزان بارنامه های مصرفی از 80 %، به
متقاضی اعلام می شود تا آنها را رفع کند.
قدم 5 : رفع نواقص اعلام شده
عامل : متقاضی (شرکت یا موسسه حمل و نقل)
شرح:
شرکت باید اشکالات اعلام شده را رفع و دوباره به سازمان مراجعه کند.
قدم 6 : محاسبه 3% سهم سازمان و سایر حقوق مربوطه و اعلام آن به متقاضی
عامل : سازمان حمل و نقل استان
شرح:
در این مرحله بر اساس میزان بارنامه های مصرفی و نرخهای متوسط، میزان 3 %سهم سازمان و همچنین
سایر حقوق مربوطه محاسبه و به متقاضی اعلام می گردد .میزان نرخ درج شده با برنامه نر مافزاری "کنترل
بارنامه" کنترل می شود تا در صورت کسر مبالغ از میزان تعیین شده (که خود برنامه محاسبه می نماید (مبلغ
%3 مابه التفاوت لحاظ گردد.
قدم 7 : واریز وجه اعلام شده به حساب مربوطه و ارایه فیش به سازمان
عامل : متقاضی (شرکت یا موسسه حمل و نقل)
شرح:
متقاضی مبلغ اعلام شده را به حساب مربوطه واریز و فیش مربوطه را به سازمان استان تحویل می نماید.
قدم 8 : محاسبه بارنامه مورد نیاز شرکت یا موسسه
عامل : سازمان حمل و نقل استان
شرح:
در این مرحله بارنامه مورد نیاز بر اساس روند مصرف گذشته محاسبه و تعیین می گردد .
قدم 9 : صدور حواله بارنامه و تحویل به متقاضی
عامل : سازمان حمل و نقل استان
شرح:
در این مرحله پس از دریافت مدارک تکمیل شده، حواله بارنامه صادر و تحویل متقاضی می گردد.
قدم 10 : مراجعه متقاضی به بانک
عامل : متقاضی (شرکت یا موسسه حمل و نقل)
شرح:
متقاضی پس از دریافت حواله های تائید شده، باید جهت دریافت بارنامه ها به بانک مراجعه کند.
قدم 11 : ارسال اطلاعات بارنامه های تحویلی شرکتها به سازمان
عامل : بانک
شرح:
قدم 12 : ثبت شماره سریال بارنامه های دریافتی
عامل : سازمان حمل و نقل استان
شرح:
شماره سریال بارنامه های دریافتی، در این مرحله باید ثبت شوند.

In accordance with Article 2 of the Law, companies and road transport institutions are required to use the status of a passenger and cargo letter (68), the domestic bill of lading The subject matter of this law is the document of the founder of the property rights whose draft / 2 / adopted 31
Prepared by the Ministry of Roads and Transportation through the Ministry of Economic Affairs and Finance and after the receipt of the stamp right amount
2500 Rials provided by the Ministry of Roads and Transportation to the Guild of Companies and Road Transport Authorities
The domestic product will be used for the transportation of intercity bombs.