مقررات حمل و نقل کالای وارداتی کشور به صورت جاده ای


ﻣﺎده 20 - در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ ) اﺳت . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﻔﺎده   ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ  .

ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذی ﻫﺎی  ﺗﺼ رﺑﻂ ﺑﻪ  ﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﯽ رﺳﺪ .

ماده 21 - ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و  بانک ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ  . در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺸﺎ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از  ﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .

ماده 22 - در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، ﺳﺎزﻣﺎن  حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎوﮔﺎن  (%10) اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد، در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت  ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد .

 •تبصره - ﮐﺮاﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺼﺪ (س اف اﻧﺪ  ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞ ، ﮐﺎﻻ » ﮐﺎﻻ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ « ارز ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﯽ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺷﻮد. 

ماده 23 - در ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ،  بانک ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ  (%10) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ده درﺻﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﻨﺎد از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪارک ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ .

 

●●   ماده 24 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل و نقل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ  ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک،  بررسی ﻫﺎی ﻻزم را  (23) در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (72) اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .

●●  ماده 25 -  ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﯾﺎ فیش ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ (در ﻣﻮارد  ﺣﻤﻞ پیش ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮز حمل) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداری کند .

 ●●   ماده 26 -  ﺳﺎزﻣﺎن  حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﺠﺮی اﯾﻦ   آیین ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ها ،  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و  ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ آئین نامه  ﻫﺴﺘﻨﺪ  .