حمل و نقل دریایی : مقررات و قوانین رسمی شروع کسب و کار حمل دریایی کالا

حمل و نقل دریایی این مقاله راهنمایی برای درک بهتر قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی کالا می باشد .تمام محتوی زیر مستقیماً از وبسایت سازمان بنادر و دریانوردی کشور استخراج شده است .
مدارک مربوط به مسئولین شرکت
 

الف) مدارك مربوط به مديرعامل:

1- گواهي سابقه كار مرتبط با موضوع درخواست با تأييد مراجع ذيربط

2- تأييديه نامه سمت

3- مدرك تحصيلي

4- كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

5- تعهد عدم اشتغال به كار در دستگاه‌هاي دولتي و سایر تعهدات مربوطه (دانلود)

6- شناسنامه كليه صفحات

7- كارت ملي

8- يك قطعه عكس 4*3

9- گواهينامه‌هاي آموزشي

 

ب) مدارك مربوط به مدير شعبه:

1- اصل گواهي سابقه كار مرتبط با موضوع درخواست با تأييد مراجع ذيربط

2- تأييديه نامه سمت

3- مدرك تحصيلي

4- كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

5- شناسنامه كليه صفحات

6- كارت ملي

7- يك قطعه عكس 4*3

8- گواهينامه‌هاي آموزشي

 

ج) مدارك مربوط به اعضاء هيأت مديره:

1- شناسنامه كليه صفحات

2- كارت ملي

3- يك قطعه عكس 4*3

 

د) فتوكپي برابر با اصل كليه مدارك ثبتي شركت ممهور به اداره ثبت شركت‌ها شامل:

1- اساسنامه

2- اظهارنامه

3- تقاضانامه

4- شركت‌نامه

5- آگهي روزنامه تأسيس و كليه تغييرات به عمل آمده در شركت

راهنمای متقاضیان : می توانید راهنما را از لینک زیر به صورت PDF دریافت کنید .
                                                                    ACA.ApplicantGuide_V2.1.pdf

راهنمای شرکت های فعال:                              ACA.CompaniesGuide_V2.1.pdf  

راهنمای کارشناسان :                                                       ACA.ExpertsGuide_V2.1.pdf       


 

 

همچنین برای درخواست تأسیس شرکت حمل و نقل دریایی باید از جدول ظرفیت بنادر جهت فعالیتهای 12 گانه و آیین نامه های مربوطه آگاهی داشته باشیم .

 
دریافت جدول 12 گانه از لینک روبرو    جدول ظرفیت بنادر جهت فعالیتهای 12 گانه

 
آئین نامه های پروانه فعالیت ، صدور مجوز حمل و نحوه ی فعالیت شرکت ها در لینک های زیر موجود هستند .

آيين نامه نحوه اعطاي پروانه فعاليت در زمينه خدمات بندري- دريايي و كشتيراني به شعبه يا نمايندگي شركت خارجي (لاتين)

آيين نامه نحوه اعطاي پروانه فعاليت در زمينه خدمات بندري – دريايي وكشتيراني به شعبه يا نمايندگي شركت خارجي

آئين نامه خدمات راهنمايي کشتيها

آئين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركتهاي بارشماري و ناظر در بنادر

آئين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركتهاي راهبري پايانه هاي بندري كالا

آئين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركتهاي سوخت رساني

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي آب رساني

آيين نامه تخليه و بارگيري

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال كالا ( مواد نفتي ) از كشتي به كشتي( Ship To Ship OPERATION )

آئين نامه خدمات پشتيباني کانتينر

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيراني

آيين نامه تأسيس شركتها و مؤسسات كارگزاري ترابري دريائي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشوربرای پر کردن فرم مربوطه و اطلاعات بیشتر به قسمت امور شرکت ها در وبسایت رسمی سازمان بنادر و دریانوردی(aca.pmo.ir) رجوع کنید .