مبانی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران

در این مقاله مبانی مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مطالعه شده است.

این کنوانسیون ، راهنمایی است برای کسانی که در مسیر های بین المللی فعالیت ترانزیت انجام می دهند . این روش ها مشتریان و متصدیان حمل کالا را با امور حمل و نقل بین المللی آشنا می کنند . در این مقاله مفهوم و ویژگی های حمل و نقل بین المللی ترکیبی ، تعریف متصدی ترابری و مفهوم تصدی ، تعهدات متصدی و مقایسه کنوانسیون فوق الذکر با حقوق ایران ، موارد معافیت متصدی بارفرابری از مسئولیت و مسئولیت های متصدی فریت بار در موارد بروز خسارت را بررسی کرده است . 


In this paper, the principles of the responsibility of the transport manager in the United Nations Convention on the International Conservation of Goods and Rights in Iran were reviewed.

This convention is a guide for those who work on international routes. These methods track customers and carriers of international freight shipping.

 


دانلود فایل PDF مقاله