محل تبلیغات شما

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای : شرح وظایف

حمل و نقل بین المللی در ایران به پروسه ترانزیت کالای تجاری گفته می شود . با توجه به طول مسیر جابجایی ، حجم بار و موارد دیگر ، وسیله یا وسایل نقلیه مورد نظر برای حمل کالا انتخاب می شوند . ساختمان حرفه ی حمل ونقل کالا به چهار دسته دریایی ، هوایی ، زمینی و ریلی امکان پذیر است . بعد از طی کردن دقیق مسیر و مشخص شدن اشخاص گیرنده و فرستنده  ، بار برای ترانزیت به دست سرویس دهنده ها سپرده می شود و توسط فورواردر و کریر به دست مشتری می رسد .

در این مقاله وظایف سازمان راهداری شرح داده شده است . 

------------------------------شرح وظایف سازمان راهداری : --------------------------

1-  راهداري

راه یکی از سرمایه هاي ملی و بهترین عامل توسعه اجتماعی و اقتصادي یک کشور می باشد، به شکلی که هرچه نسبت به گسترش شبکه راه هاي یک کشور اقدام گردد، در جهت توسعه آن گام برداشته شده است. بر همین اساس بهبود و توسعه شبکه راه ها در کلیه کشورها به عنوان یکی از مهمترین شاخص ها و زیرساخت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و حتی فرهنگی محسوب می شود .  در همین راستا باید یادآور شد که در کشور ما به علت ظرفیت پذیري فوق العاده شبکه راه هاي زمینی که بیش از 90 درصد از کل حمل ونقل ملی را ساماندهی می کند، نقش و جایگاه راهداري از اهمیت بیشتري برخوردار است .از اینرو سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به عنوان متولی نگهداري، بهسازي و ایمن سازي راه هاي کشور جایگاه ویژه اي در توسعه ملی و افزایش بهره وري اقتصادي کشور دارد . در این عرصه برخی از وظایف سازمان عبارتند از :

 • تنظیم خط مشی ها، سیاست ها و برنامه ریزي هاي راهداري و ایجاد هماهنگی در سطح ملی

  جهت پیاده سازي آنها

 • تهیه و ابلاغ دستورالعمل هاي فنی و اجرایی جهت نگهداري را هها، ابنیه فنی و ساختمان هاي

  مربوط به راه

 • احداث، بهره برداي، توسعه و نگهداري ابنیه و تاسیسات موردنیاز جهت استفاده بهینه از

  راه و ارائه خدمات مناسب راهداري

 • بررسی و تعیین نوع، تعداد و مشخصات ماشین آلات، ادوات و وسایل موردنیاز راهداري
 • مطالعه و بررسی و هماهنگی در اجراي طرح هاي موردنیاز در توسعه و نگهداري شبکه

  راه ها و ابنیه فنی و ابلاغ دستورالعمل هاي لازم

 • مدیریت و همکاري در امر برنامه ریزي راهداري و اقدام در جهت برقراري ارتباط مستمر

  و موثر با ادارات کل راه و ترابري استان ها جهت پیاده سازي آنها

 • تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهاي راه ها و تعیین میزان حریم راه و بررسی طر حهاي

  تاسیساتی، روشنایی، احداث تونل ها و سایر عملیات موردنیاز و نظارت بر نحوه اجراي

  طرح هاي مذکور

 • راهبري و نظارت بر فعالیت هاي ادارات کل راه و ترابري استان ها در امور راهداري و

  انجام هماهنگی لازم با آنها

   2- حمل و نقل جاده اي

  بخش حمل و نقل جاده اي با دارا بودن آمار سالیانه جابجایی حدود 600 میلیون تن کالا، 900 میلیون

  نفر مسافر، 10 میلیون تن ترانزیت کالا، بیش از 90 درصد جابجایی کالا و مسافر را به تنهایی انجام

  می دهد . این نکته حائز اهمیت است که بخش دولتی هیچ دخالتی در امور تصدي گرایانه این

  عرصه نداشته و نقش آن محدود به سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت هاي کلان می باشد.

  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به عنوان تشکیلات اصلی نهاد حمل و نقل عهده دار وظایف

  دولت در این بخش می باشد. برخی از وظایف اصلی این سازمان در حوزه حمل و نقل عبارتند از:

 • تهیه و تنظیم لوایح، تصوي بنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي لازم درخصوص امور ترابري

  داخلی و بین الملی و ارائه آنها به مراجع ذیحصلاح جهت تایید و تصویب

 • احداث، بهره برداري، توسعه و نگهداري پایانه هاي عمومی وسائل نقلیه باربري و سایر تاسیسات

  مورد نیاز

 • نظارت و عملکرد شرکت هاي مسافربري مستقر در پایانه هاي مسافري به منظور حصول

  اطمینان از حسن اجراي ضوابط و مقررات جابجایی مسافر

 • صدور مجوز فعالیت شرکت هاي حمل و نقل جاده اي و سایر پروانه ها و مجوزهاي لازم در

  فعالیت هاي حمل و نقل داخلی و بین المللی

 • بررسی و تعیین نوع، تعداد و مشخصات ناوگان موجود و مورد نیاز حمل و نقل جاده اي و همکاري

  در تامین و توزیع آنها

 • جمع آوري و تنظیم آمار و اطلاعات پاي هاي حمل و نقل جاده اي با همکاري سازمان ها و

  موسسات ذیربط و تشکیل بانک اطلاعاتی حمل و نقل جاده اي کشور

 • صدور مجوز هاي احداث تاسیسات و مجتم عهاي خدماتی و رفاهی بین راهی و مراکز معاینه فنی

  خودروهاي سنگین توسط بخش هاي دولتی، تعاونی و خصوصی

 • صدور مجوز بهر هبرداري ویژه از شبکه را ههاي کشور جهت تردد وسایل نقلیه خارجی و عبور

  بارهاي ترافیکی

 • برنامه ریزي و نظارت در اجراي آموز شهاي مورد نیاز دست اندرکاران و رانندگان حمل و نقل

  عمومی از طریق مراکز آموزشی داخلی و خارجی

  -3   ارتقاء ایمنی عبور و مرور و مدیریت ترافیک جاده هاي کشور

  همانگونه که راه، عامل توسعه و بهره وري اقتصادي کشور و حتی ارتقاء سطح رضایتمندي از

  زندگی می باشد ، بالقوه می تواند نقش تخریب و از بین بردن منابع انسانی و اقتصادي را نیز بر

  عهده گیرد، چرا که در صورت عدم مدیریت درست در بهره برداري از را ه هاي کشور صدمات

  جانی و خسارات اقتصادي آن به مراتب می تواند زیانبارتر از مزایاي آن باشد.

  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به عنوان مدیر و برنامه ریزي عبور و مرور و ناظر در

  استفاده بهینه از شبکه سراسر راه هاي کشور نقش و جایگاه بسیار مهمی در ایجاد ایمنی عبور و

  مرور و برقراري استفاده درست از را ههاي کشور دارد .برخی از اقداماتی که این سازمان در این

  زمینه انجام می دهد عبارتند از:

 • تدوین استانداردها و مشخصات فنی مورد استفاده در وسایل نقلیه و زمینه سازي در اجراي آنها

  براساس ساماندهی مراکز معاینه فنی

 • تدوین و پیشنهاد قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي لازم در امور ایمنی و

  بهره برداري حمل و نقل و پیگیري سیر مراحل استصوابی توسط مراجع مربوط

 • بررسی و تدوین دستورالعمل هاي کنترل و نظارت در امور حم لو نقل و ترافیک و زمینه سازي

  در اجراي قوانین و مقررات براساس همکاري و هماهنگی با پلیس راه

 • مدیریت امور حم لو نقل محمولات ویژه و خطرناك در راههاي کشور
 • نظارت بر نحوه اجراي مقررات حم لونقل بار نظیر آئین نامه هاي مهار بار در انواع وسایل نقلیه
 • گردآوري آمار و ساماندهی اقلام اطلاعاتی ایمنی حمل و نقل جاده اي و ارائه راهکارهاي لازم به

  منظور ارتقاء سطح ایمنی کاربران جاده اي

 • بررسی و تحلیل تصادفات و تلفات جاده اي و ارائه راهکارهاي اصلاحی و اجرایی
 • بررسی و تحلیل تخلفات و حوادث وسایل نقلیه عمومی و رسیدگی به عملکرد شرکت ها و

  رانندگان حمل و نقل جاده اي

 • طراحی، برنامه ریزي و اجراي طرح هاي ایمنی جاده اي و بررسی و ارزیابی نتایج عملیاتی آنها

  براساس مطالعات میدانی و رو شهاي آماري

 • بررسی، مطالعه و بکارگیري تجهیزات و فناوري هاي نوین در کنترل ایمنی حمل و نقل جاده اي
 • پیگیري انجام امور امدادرسانی به حادثه دیدگان در راه ها در قالب عملیات امداد و نجات، امداد

  پزشکی و امداد فنی

  4- توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی

  موقعیت ژئوپولتیکی مناسب ایران و قرار گرفتن در مسیر کریدورهاي مهم بین المللی حمل و نقلی

  و دسترسی به آب هاي گرم، موقعیت مناسبی را جهت ترانزیت کالا از کشور فراهم نموده است.

  باتوجه به محوریت را ههاي زمینی در امر ترانزیت کشور، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

  جهت بهره مندي از این موقعیت ممتاز برپایه گسترش همکاري هاي منطق هاي و بین المللی و

  شرکت در مجامع جهانی در بخش حمل و نقل جاده اي و احداث و ساماندهی پایانه هاي مرزي

  گام هاي بزرگی در عرصه ترانزیت کالا از کشور در سال اخیر برداشته شده است. از جمله

  اقدامات سازمان در این عرصه عبارتند از:

 • برنامه ریزي، سیاستگذاري، تنظیم امور و نظارت بر توسعه و افزایش دسترسی به سهم بهینه

  بازارهاي جهانی در مبادلات ترانزیتی

 • هماهنگ سازي سیاست هاي حمل ونقلی، قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجراي

  موافقتنامه هاي بین المللی حمل و نقل جاده اي

 • برنامه ریزي و سیاس تگذاري در جهت تهیه و تدوین استانداردهاي لازم، کاهش هزینه و زمان

  و بهره برداري بهینه و افزایش بهره وري در چارچوب قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی،

  موافقتنامه ها و یادداشت هاي تفاهم معتبر

 • پیگیري، برقراري ارتباط و هماهنگی با دستگاهها و سازمانهاي ذیربط داخلی و خارجی جهت اجراي

  موافقتنامه ها و کنوانسیون هاي بین المللی حمل و نقل جاده اي در رفع موانع و مشکلات احتمالی

 • ایجاد تسهیلات حمل و نقلی جهت صادرکنندگان کالاهاي صادراتی با همکاري سازمان هاي ذیربط،

  در چارچوب سیاس تها و قوانین حمایت از توسعه صادرات کشور

 • بررسی درخصوص صدور مجوزهاي لازم جهت تاسیس و اجازه فعالیت شرکتهاي حمل و نقل

  بین المللی و اقدام در راستاي تسهیل عملیات حمل و نقل ترانزیتی کالا و مسافر خارجی از طریق

  مرزهاي زمینی کشور

 • برنامه ریزي جهت ساخت، بهره برداري، نگهداري و مدیریت پایانه هاي مرزي و نظارت و

  پیگیري امور مربوط به جمع آوري اطلاعات و هماهنگی فعالی تها در کلیه پایانه هاي مرزي کشور

 • تهیه و مبادله پروانه هاي مورد نیاز تردد متقابل وسایل نقلیه حمل بار و مسافر و نظارت بر

  حسن اجراي موافقت نامه هاي ترانزیتی و یادداشت هاي تفاهم دو یا چند جانبه حمل و نقل

  جاده اي

 • بررسی پروانه ها و مجوزهاي صادره توسط دول خارجی و تعیین میزان عوارض از ناوگان حمل و

  نقل بین المللی بار و مسافر

  5- سیستم هاي حمل و نقل هوشمند

  توسعه سیستم هاي حمل و نقل هوشمند خدمات و (ITS) در راه هاي کشور، علاوه بر ارتقاء سطح

  کاهش هزینه ها، نقش موثري در ارتقاء ایمنی دارد و در بسیاري از موارد منجر به کاهش آمار

  تصادفات و تلفات رانندگی و بهبود و ارتقاي شاخ صهاي ایمنی شده است.

  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اهتمام دارد که با توسعه سیستم هاي نوین نظارتی و

  کنترلی در مدیریت ترافیک جاده اي، توسعه مراکز مدیریت راه هاي کشور، تجهیز راههاي کشور

  به ابزارهاي ثبت تخلفات سرعت، پوشش کامل آزادراه ها و بزرگراه هاي شریانی کشور سرعت

  به دستگاه هاي ترافیک شمار برخط و نصب تابلوي پیام متغیر و نیز تجهیز دستگاه (VMS) ، متغیر

  استفاده از راه هاي کشور را (VSL) هواشناسی جاد هاي در نقاط حساس و مهم کشور، کیفیت

  ارتقاء بخشد. در این راستا برخی دیگر فعالیت هاي سازمان عبارتند از:

 • برنامه ریزي، طراحی، نظارت و بهره برداري از سیستم هاي نظارتی و گردآوري داده هاي برخط

  در راه ها و سایر نهادهاي مرتبط

 • مدیریت ترافیک و اطلاع رسانی تصادفات و فعالیت هاي کارگاهی منجر به محدودیت تردد و

  نظارت بر عملیات در رفع راه بندان ها

 • نظارت مستمر بر وضعیت لحظه اي ترافیک جاده اي، تشخیص به هنگام وقایع محل تردد و

  هماهنگی جهت رفع آنها

 • اطلاع رسانی به موقع به مردم در زمینه انتخاب مسیر، شرایط جاري و وضعیت آینده راهها

  بوسیله تجهیزات در دسترس

 • ارتباط مستمر با کلیه مراجع مرتبط جهت کاهش مشکلات ترافیکی و تبادل اخبار و اطلاعات و

  هماهنگی با سازمان هاي خدمات رسان در جاده ها براي تقویت عملیات پاسخگویی به وقایع و

  استفاده بهینه از امکانات

 • هدایت، راهبري و بهره برداري از تابلوهاي متغیر اخباري و اخطاري در جاده ها و سایر معابر براي

  اطلاع رسانی برخط به مردم از وضعیت جاري و آتی ترافیک و جاده

 • برنامه ریزي به منظور افزایش سرعت پاسخگویی به وقایع رخداده در جاده ها، جهت جلوگیري از

مسدود ماندن جاده و پیشگیري از وقوع حوادث ثانویه

International transportation in Iran is referred to as the transit trade process. Depending on the length of the route, the volume of the load and other items, the vehicle or vehicles intended for carriage are selected. The transportation profession is possible in four categories: marine, air, land and rail. After passing the exact route and identifying the receiver and sender's persons, the burden for the transit is transferred to the servers and will be delivered by the forwarder and the carrier to the customer.

In this article, the tasks of the organization are described.